Vilkår og betingelser

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. 

Partene
Selger Firmanavn: MakedonskiMeetWorld,  Organisasjonsnummer: 921 439 601
Kontaktadresse: Bygdaveien 126A, 4333 Oltedaal
E-post: kundeservice@manmeetworld.com
Telefonnummer: 984 48 779                                   

Kjøper er den person som foretar bestillingen.
Du må være 18 år for å handle i vår Nettbutikk.  

Priser.
Du vil få oppgitt de totale kostnadene som skal betales, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, før du gjør den endelige bestillingen. 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når denne inngås. Avtalen blir inngått når din bestilling er mottatt av ManMeetWorld.com

Vi gjør alt vi kan ovenfor våre kunder for å sikre så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Det kan dessverre forekomme skrive og trykkfeil som gjør at vi ikke kan levere produkter eller tilbud som beskrevet.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av den, dersom produktet er utsolgt.

I nettbutikken er prisene på produktene uten frakt. Prisen for frakt blir lagt til når du går til bestilling av varen, og totalpris vises før du betaler.

Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Tilbud- og kampanjeprodukter gjelder så lenge lageret rekker.

Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt din bestilling, sendes det automatisk en ordrebekreftelse til deg på e-post.

Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, ta kontakt med oss så snart som mulig.

Når bestillingen er pakket og sendt mottar du en kvittering på e-post. Om du har handlet varene dine på faktura, får du denne fakturaen på e-post. Det er derfor særdeles viktig at e-postadressen du legger inn er korrekt og i bruk. Dersom du har handlet varene på faktura har du likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Ved tilbakesending, husk å legge ved angrerettskjemaet og returskjemaet som medfølger i pakken.

 

Betaling

ManMeetWorld kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt til kjøperen.

Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan kjøpesummen ved bestillingen bli reservert på kortet i inntil 4 dager fra bestillingen.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Ved etterfakturering, blir din faktura utstedt ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra du mottar forsendelsen.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

 

Levering m.v.

Levering av varen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en varen etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr            + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Ved tvister
ManMeetWorld vil til enhver tid følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.